Slapovi na Bavharskem potoku

(Waterfalls on Bavharski potok)

OPIS (Description)

Bavharski potok je levi pritok Belce, v katero se izliva na obsežnem prodišču sredi divjega skalnatega in gozdnatega sveta. Njegova pot od izvira v divjinah Kepe proti izlivu tudi med poznavalci ni docela znana. Še največ ljudi obišče spodnji slap, kjer je nekoč stal velik in ličen vigvam; konec so mu spisale hudourne vode. Spodnji slap šumi le streljaj od izliva potoka v Belco ter je z vsaj 10 metri višine in estetskim videzom pravi lepotec. Čez mogočno skalno pregrado, ki odločno zapira dostop v strugo Bavharskega potoka, pada v enotnem curku v plitev tolmun. Najlepši je, ko ga sredi vročega poletnega dne obsije sonce; okoli tolmuna zaigrajo mavrice, nudi pa tudi imenitno hladno prho, če le ni v tistem trenutku preveč vodnat. Nad njim sta (vsaj) še dva slapova. Drugi slap se nahaja dobrih sto metrov nad spodnjim. Sredi divjega sveta pada pet metrov skozi ozko korito v majhen amfiteater, ki ga je izdolbla moč vode; med padcem se enkrat odbije od skalne stene. Če ga uspešno obplezamo, po kratkem vzopnu po strugi pridemo še do tretjega slapu. Ta se nahaja v koritih, ki jih je Bavharski potok izdolbel skozi ogromne kamnite sklade. Korita so dolga vsaj 50, široka pa vsega nekaj metrov (ob vstopu vanje celo samo en meter!). Slap, ki s skalno zaporo utesnjen pada kakih 7 metrov globoko, onemogoča nadaljnje napredovanje po strugi navzgor. Povsem mogoče je, da so nad omenjenimi koriti še kakšni slapovi.

(Bavharski potok is a left tributary of Belca, which drains the middle of the gravel, in wild extensive rocky and forested world. Its path from the source to the outfall is not fully known. More people visit the waterfall below, where once stood a large and neat vigvam; the end of it was made by torrential waters. The lower waterfall noises just off the mouth of the stream in Belca and is at least 10 meters in height and aesthetic appearance of a real gem. After a massive rock wall that firmly closes the access channel of Bavharski potok, water falls into a single jet in a shallow pool. Best when the middle of hot summer sun floods; rainbow is seen around the pool, but it also offers great cold shower, if not at that moment too watery. Above it there are (at least) two waterfalls. The second waterfall is located one hundred meters above the bottom. In the middle of the wild world is falling five meters through a narrow trough in a small amphitheater, which was formed by water power, during the fall once deducted from the rock wall. If it is successfully climbed around, after a short ascent along the riverbed we get up to the third waterfall. This is located in the gorge by the Bavharski potok, a huge stone is carved through funds. Water beds are at least 50 meters long, just a few meters wide (at the entry only one meter!). Waterfall that is cramped with rock, falls about 7 meters deep, prevents further progression through the channel upstream. It is possible that above the gorge there are some more waterfalls.)

DOSTOP (Access)

Po gozdni cesti, ki pelje v dolino Belce, se peljemo približno štiri kilometre do višine 950 metrov n/m, kjer je na levem ovinku neizrazito parkirišče za 1-2 avtomobila. Pod cesto opazimo pot, ki se spušča proti strugi Belce. Pot je na enem mestu precej izpostavljena. Pripelje nas na omenjena prodišča. kjer je izliv Bavharskega potoka v Belco. Šumenje vode nam izdaja "skrivališče" spodnjega slapu. Če želimo obiskati še zgornja dva, privlecimo na dan gorniške izkušnje. Med občudovanjem spodnjega slapu desno opazimo melišče. Z njegovo pomočjo se bomo z nekaj stezosledskega daru prebili nad slap in nadaljevali po strugi. ki nas bo kmalu nezgrešljivo pripeljala do drugega slapu. Tudi tega obidemo po naši desni - orografsko levi - strani potoka, po možnosti čim nižje v bregu. Ko nam je uspelo tudi to, nadaljujemo po strugi in kmalu, ko smo prešli nekaj zanimivosti (osje gnezdo, "podzemni" tolmun), zagledamo omenjena korita. Vanje lahko vstopimo toliko, da vidimo še tretji slap, naprej pa se od spodaj gor ne da več - tudi obvozi po levem ali desnem bregu so daleč od priporočljivih. Nekaj starih, opuščenih steza se nahaja na grebenih nad nami, od koder bi se dalo sestopiti v zgornji del struge in jo raziskati.

(By the forest road that leads into the valley of Belca, drive about four kilometers to a height of 950 meters ASL, where on the left-hand bend small parking place for 1-2 cars is. Under the road is a path that descends to the riverbed of Belca. The route is quite exposed in one place. It leads us to gravel deposits in the mouth of the Bavharski potok in Belca. The gushing water points to a "hiding place" of waterfall below. If you want to visit the above two, some mountaineering experience is needed. From a waterfall scree (and with some help from tracker knowledge), climb over a waterfall and continue along the riverbed, that will soon and unmistakably led to the second waterfall. Also, bypass it on your right - orthograficaly left - side of the stream, possibly as low as possible in the bank. When succeeded, continue on the bed and soon, when passed a few landmarks (waspish nest, "underground" pool), see gorge mentioned. Move into so much that a third waterfall can be seen, but can't go further ahead - detours along the left or right side are far from recommendable. Some old, disused tracks are located on the ridge above, from where one might descend into the upper part of the riverbed and explore, at own risk.)

Besedilo: Tomaž Branc

Spodnji ali prvi slap (Foto: Tomaž Branc)

Drugi slap (Foto: Tomaž Branc)

Tretji slap (Foto: Tomaž Branc)


Prejšnja stran (Previous page)