Dejstva o slapovih (Facts about waterfalls)

V tem delu je opisano in razloženo, kaj je slap, koliko meri, kakšne oblike ima lahko in podobne reči. Dejstva so spisana v angleškem jeziku, sposodili si jih bomo na strani Dejstva o slapovih, avtor: Boštjan Burger.

(This part contains description and explanation what is waterfall, how high is it (to be one), what shape can it be, etc. Facts are written in English and are borrowed from page Facts about waterfalls, author: Boštjan Burger.)

Najbolj pogosta vprašanja (Frequently asked questions)

Najbolj pogosto vprašanje, ki nam ga zastavljate, je gotovo, koliko je v Sloveniji slapov. Po Arhimedovo: dajte mi vodo in nagib, in dam vam slap. Slovenija je dežela razgibanega naravnega terena, bogastvo gozdov ji daje naravne zaloge vode. Rade volje bi odgovarjali v številkah, 1.000 slapov recimo ... ampak to je samo številka, pozornost vzbujajoča prodajniška ukana. Če boste šli kdaj šteti slapove na tej spletni strani (mi jih ne gremo šteti, saj ima vsaka norost mejo, tudi naša) po lokacijah, jih boste našteli veliko. To številko 1.000 (akoravno moramo) lahko "na konjski noht natančno" uporabimo kvečjemu za število lokacij, kjer predvidevamo, da bi "tam lahko nekaj bilo". Kar je že naslednje vprašanje: kdaj bomo obiskali vse slovenske slapove. Odgovor: najbrž še ne tako kmalu, a enkrat jih bomo že. In kar nas spet vodi k naslednjemu vprašanju, pravzaprav dvema: kaj sploh počenjamo in zakaj to počenjamo. V tujini se temu reče waterfalling, waterfall hunting ali waterfall stalking. To zadnje, zalezovanje slapov, je kar primeren izraz, saj ne vemo, kako sicer drugače bolje reči oprezanju, plazenju (tudi po vseh štirih), prebijanju med različnim goščevjem, pretežno v družbi trnov in klopov (imamo hišno pravilo: če so trni in klopi, potem je tudi slap!), a po pravilu početju, ki se ga opravlja skoraj vedno na samem. Namreč, dostopi do večine slapov niso turistično urejeni: ni potk, ni ograj, vrvi ali stop. Treba je vrvariti, plezariti, priti po strmih, spolzkih blatnih ali kamnitih pobočjih do mesta za fotografijo in potem spet dalje. A trud je poplačan: namreč, na koncu vsakega dostopa se vedno srečaš z nečim, kar ti da pravo perspektivo o nekih rečeh v življenju, in opraviš sebi zadano preizkušnjo, dobre izkušnje pa imamo ljudje radi. To dopolni še aktivnost v naravi, v zelenju, ob vodi, v senci in hladu, nabiranje kondicije, adrenalinski naval in obnavljanje skoraj že pozabljenih veščin (vsi smo obenem še hribolazniki, ki jim je postalo pomalem dolgčas v golih hribovskih pokrajinah nad gozdno mejo). Medtem se drugi pritožujejo zaradi vročine, utesnjenosti, nedejavnosti in dolgočasja. Ne potrebujete pregrešno dragih energijskih, psiholoških in motivacijskih gurujev - pojdite v bližino slapu, utihnite za trenutek in zajemite svet okoli sebe. Dobro vam bo delo.

(Most frequent question is: how many waterfalls are in Slovenia. Quoting Archimedes: give me water and slope, and I'll give you a waterfall. Slovenia is a land of undulating natural terrain, rich forests gives it a natural water supplies. Would be happy to respond in number, such as 1,000 ... but that's just a number, attention-grabbing marketing trick. If you ever considered going counting waterfalls on this website's locations (we do not get considered, since each and every madness has a certain extent, ours included), you'll list a lot. This number 1,000 (if we realy, realy have to use it) can nail down most of the places assuming that "there may be something". As has been frequent next question: when we will visit all Slovenian waterfalls. Answer: probably not so soon, but once we will. Eventually. And again this leads us to the next question, actually two of them: what is we do and why do we do it. Internationaly, this is called waterfalling, waterfall hunting or stalking. This last expression, stalking the falls, is an appropriate term, because we do not know how to better describe what we do when we do stalking, sneaking (also on all fours), passing through different dense vegetation, predominantly in the company of thorns and ticks (we have a house rule: if thorns and ticks, then waterfall!), searching for the falls, and all this is almost always performed in solitude. Indeed, access to most falls is not regulated: no footpaths, no fences, ropes or steps. It is paramount to get the rope and climb the steep, slippery mud or rocky slopes to get a position to take a good photo and then back on. But the trouble is repaid: namely, at the end of each approach you always face something which gives you some real perspective about things in life, sucessfuly compliting another self-inflicted test, and all of this is always a good experience, and we, people, like good experiences a lot. Furthermore this is complemented with activity in nature, in the greenery, near water and in a shade and cool, getting in shape, having adrenaline rushes and also brings back almost forgotten skills of mountaineering (at the same time we, authors, all are mountaineers, which have become a little bit bored with the higher, bare mountain regions). Meanwhile, other complain about the heat, limitations, inactivity and boredom. No need for sinfully expensive energy, psychological and motivational gurus - go near the waterfall, be quiet for a moment and grasp the world around you. And you'll feel well instantly.)

Načrti (Plans)

V načrtu so naslednje lokacije slapov (waterfalls): Brinta, Dvojni slap, Globočnik, Gregorčičev slap, Kanolščica, Loška Koritnica, Malenšček, Mali Beri, slapova na Ročici, Radomlja, Sušec, Sedelnikov slap, širše področje Selške in Poljanske doline, širše področje Baške grape, slap V koritah, Zalaščenca in tako naprej ter izvirov (sources): Bistrice v Vratih, Bočnice, Čabranke, Črne, Dobličice, Jezere, Kolpe, Kotnice, Krope, Krupe, Kupice, Lahinje, Lipnice, Lijaka, Lipnik, Ljubije, Ljubljanice, Malega Obrha, Nadiže, Obrha, Pivke, Rakitnice, Rečice, Retje, Ribnice, Rižane, Vipave, Zmrzlek, Težka voda, Tolminke, Zaganjavca in tako dalje.

Zahvala (Credits)

Teh strani ne bi bilo brez nalezljivega navdušenja in pomoči spoštovanega Boštjana Burgerja, brez vsestranske podpore in dobre družbe dveh nadvse odličnih oseb: Žareta Grünfelda in Polone Kopmajer ter brez vseh znanih in neznanih domačink in domačinov, ki so nam odkrili marsikatero skrivnost o "svojem" slapu. Hvala!

Polona & Žare & Boris

Povezave (Links)

Slovenia Land Of Waterfalls

The Waterfalls Web Ring

* * *

Darji