Slapovi na potoku Raten

(Waterfalls on Raten)

OPIS (Description)

Slapovi se nahajajo na potoku Raten, desnem pritoku Jesenice, pri vasi Plavški rovt nad Jesenicami in spadajo med stalne, dokaj vodnate slapove. Čez skalni prelom pada spodnji slap najmanj sedem metrov v plitev tolmun. Za njim je spodmol, tako da se okoli njega lahko tudi splazimo. Nekoliko nad njim je drugi slap, ki v dveh stopnjah pada pet metrov; najprej nekoliko polzi, nato pa se voda v lepem loku preko večje skale prekucne v majhen tolmun. Nad opisanima slapovoma je v gostem gozdu skrit še tretji slap, v bistvu slapič, visok štiri metre.

(Waterfalls are located on the stream Raten, right tributary of Jesenice, near the village of Jesenice, Plavški rovt, and are among the permanent, relatively water abundant waterfalls. After a rocky break falls below a waterfall at least seven feet high in the shallow pool. Sneak pass (under) the overhang to it. Above is the second waterfall, which falls into two stages of five meters, first a little slump, and then the water in a beautiful arc through the large rocks falls into a small pool. Above described waterfalls, hidden in thick forest hidden, is the third waterfall, cascades in essence, four meters high.)

DOSTOP (Access)

Z Jesenic se peljemo skozi Plavški rovt. Nekaj sto metrov za zadnjimi hišami pod makadamsko cesto opazimo zemeljski plaz, ki je pred kratkim odnesel začetek stranske gozdne ceste, ki se na tem mestu odcepi desno navzdol. Domačini so sicer nadelali zasilni dovoz nekaj metrov višje, kljub temu pa je avto najbolje pustiti na tem mestu ob cesti, kjer je dovolj prostora za parkiranje. Po omenjeni gozdni cesti se sprehodimo 500 metrov ob potoku Ratnu - dolinica se med domačini imenuje Preska - nato pa zagledamo opuščen kamnolom. Pred njim po lesenem mostičku v desno prečimo strugo in za njim takoj še enkrat zavijemo desno proti naslednji strugi (tu je namreč sotočje, še celo več sotočij voda, ki pritekajo izpod Karavank). Takoj zagledamo spodnji slap, pri katerem smo hitro po strugi ali ob njej, nekaj deset metrov nad njim pa je še zgornji slap. Tretji slap je nekoliko više, dosežemo pa ga bodisi po strugi bodisi po vlekah in stezicah na desnem bregu potoka. Nad tretjim slapom je še nekaj skočnikov, pravih slapov pa ne več.

(Pass the Jesenice, direct to Plavški rovt. A few hundred meters behind the last houses (under gravel road) there's a landslide which recently took a bite of forest road, which at this point turns to the right. Local residents built emergency driveway a few feet higher, but the car is to be left on in this town, wherever there is enough space for parking. After forest road walk 500 meters along the stream Raten - valley is called by residents Preska - then the abandoned quarry is to be found. Before it, cross on wooden bridge to the right channel, immediately turn right again to the next channel (this is the confluence, even more water flowing beneath Karavanke). Soon lower waterfall is seen, which quickly is aproached along the riverbed or adjacent to it, and a few meters above it is upper waterfall. The third waterfall is a somewhere higher, which is to be reached either by the channel, either by towing paths or paths on the right bank of the stream. Above the third waterfall are few more jumpers, but no waterfalls.)

Besedilo: Tomaž Branc

Spodnji (najvišji) slap na potoku Raten (Lower waterfall) (Foto: Tomaž Branc)

Drugi (srednji) slap na Ratnu (Upper waterfall) (Foto: Tomaž Branc)


Prejšnja stran (Previous page)